Onze privacy statement • Robhosting...

AVG Privacybeleid Robhosting – een merk van Spring Morning Software

 

Robhosting hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacybeleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Robhosting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit houdt in dat wij in ieder geval:

 1. jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 2. verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 3. vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 4. passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 5. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 6. op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hier op wijzen en deze respecteren.

 

Als Robhosting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid hier vragen over hebt of contact met ons wilt opnemen kan dit via de contactgegevens op onze website.

 

Waarvoor verwerken wij contactgegevens

 

Jouw persoonsgegevens worden door Robhosting verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

Het aangaan van overeenkomsten;

Het versturen van informatie over onze dienstverlening;

Het versturen van nota’s inzake onze overeenkomsten;

Het bieden van ondersteuning bij het gebruik van onze diensten;

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Bedrijfsnaam
 • ┬áNAW (naam, adres, woonplaats) gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Facturatiegegevens (factuuradres, woonplaats, kenmerk);

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij uitsluitend aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen met wie we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

Wij kunnen persoonsgegevens alleen delen met derden als je ons hiervoor vooraf schriftelijk toestemming hebt gegeven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen.

 

Bewaartermijn
Robhosting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
– Fysieke toegangsbeveiliging;
– IT beveiliging (beveiligd computersysteem, versleutelde opslag);
– Actief informeren van werknemers.

 

Nieuwsbrieven
Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van onze aanbiedingen, acties en ons nieuws. We hebben algemene nieuwsbrieven. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kun je je afmelden in de link onder iedere nieuwsbrief.

 

E-mail naar aanleiding van je aanmelding voor en hostingabonnement
Bij het verzamelen van je e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.

 

Like, deel & winacties
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij je naam, adres en e-mailadres. Zo kunnen we de actie uitvoeren en de prijswinnaar(s) bekendmaken. Ook meten wij zo het resultaat op onze acties.

 

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf en alleen aan jezelf. Wij geven geen persoonsgegevens aan derden, ook niet op verzoek van de persoon zelf. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier met ons niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Wil je meer weten?
Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten over ons privacybeleid en hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens en die van anderen. Je kunt ons als volgt bereiken:

 

Telefoon 0316-700213
E-mail info@springmorning.nl
Website https://springmorning.nl

Back to Top

2021 © Robhosting - door Spring Morning Software Lees ook onze privacy statement.